Jiu Fen, Jilong/Keelung, Fuh Ji Yi Kuan 2008.05.26 - inthepocket